MUĞLA MARMARİS İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

MARMARİS 75.YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ KANTİN İHALE İLANI

MARMARİS 75.YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ KANTİN İHALE İLANI

OKUL KANTİNİ İHALE İLANI 

           Milli Eğitim Bakanlığına bağlı MARMARİS 75.YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ  kantini 09.02.2012 tarih ve 28199 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının 2006/18 sayılı genelgesi çerçevesinde, Kaymakamlık Makamının  10.10.2023 tarih ve 86702009  sayılı onayı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/d ve 51/g maddeleri gereğince yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

 

1- Pazarlığa konu olan kantinin bulunduğu    :

 

a) Okul Adı                                                     : MARMARİS 75.YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

b) Bulunduğu İlçesi                                         : MARMARİS

c) Belirlenen muhammen bedel                       : 50.000 TL. (ElliBin T.L)

d) İhalenin yapılacağı yer                               : Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

e) İhalenin yapılacağı tarih ve saat                 : 16/10/2023- 14:30

f) Öğrenci mevcudu                                        : 400 (tahmini)

g) Taşınmaz mal bedeli                                  :

h) Kantin Yeri ve m2'si                                  :

ı) İhale Şekli                                                   : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/d ve 51/g maddelerine                

                                                                         göre pazarlık usulü olup teklifler kapalı zarf içinde verilecektir.                                                      

2- İhaleye katılanlar ihale şartnamesini ve Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin ekinde bulunan  ( EK-2) sözleşme Hükümlerinin tüm maddelerini kabullenmiş sayılırlar, ileri de bu düzenlemelerin aksine hiçbir hak talep edemez ve itirazda bulunamazlar.

3- Kiralama Dönemi: Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 1(bir) yıldır. 

4- İhalede, Muhammen  Bedel Belirleme Komisyonunca belirlenmiş olan  50.000 (ElliBin )TL. den  az olmamak üzere verilen teklifler  değerlendirmeye alınır. Tekliflerden en uygun olanını belirlemede İHALE KOMİSYONU  tüm koşulları dikkate alarak  takdir  hakkını  kullanmaya yetkilidir.

5- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

6- İhaleye katılmak isteyenler ihale ile ilgili şartnameyi,Şartname doküman bedeli olan 500  T.L Okul aile birliği ilgili hesabına yatırarak  Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden temin edebileceklerdir.

A)   İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR :

a) T.C. Vatandaşı olmak

b) Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit nitelikli zimmet , irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihaleye katılamazlar.

c) Başka bir kantin işletiyor olmamak.  Meslek odasından adına kayıtlı kantin işletmesinin  bulunmadığı ve Kamu ihalelerinden men yasağı olmadığına dair belge istenecektir.

d)İhale şartlarını taşımayanlarla, haklarında icra takibi yapılarak tahliye suretiyle işletme sözleşmesi  fesih edilenler, daha önce okul kantini işletirken işletme sahibi veya Okul Aile Birlikleri tarafından işletme sözleşmeleri fesih edilenler, daha önce kantin işletme işinde bulunurken işletenin kusuru nedeniyle sözleşmeleri fesih edilenler, ihaleye çıkacak olan okula ait kantin için ödenmemiş kira borcu bulunanlarla eşleri ikinci dereceye kadar kan ve sihri  hısımları ihaleye iştirak edemezler.Bu şartı çiğneyerek ihaleye girenler üzerine ihale yapılmış bulunsa dahi ihale bozulur.Geçici teminatı İlgili okul Aile Birliği hesabına iradı kaydolunur.Sözleşme fesih edilir ve kantini kullananların tahliyesi yapılır.

f) Kantin kiralanmasında yapılacak, ihalelerde, katılımcılardan öncelikle Kantin İşletme belgesi  Gıda İşletmeciliği ile ilgili kantin, restoran, pastane, kafeterya, çay  bahçesi, işletmeciliği ustalık belgesi,sertifika, yoksa sırasıyla kalfalık, İş yeri açma belgesi ve bunların bulunmaması durumunda kurs bitirme belgesinden  en az birini Komisyona ibraz etmeleri gerekmektedir.  

g)  1500 TL (Binbeşyüz T.L) geçici teminatı MARMARİS 75.Yıl  Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul- Aile birliğinin, hesabına ( Marmaris Ziraat Bankası Şubesindeki 0204-54319100-5002 nolu hesaba)   yatırıldığına dair dekontu ihale komisyonuna ibraz etmesi. 

h) 61 yaşından gün almamış gerçek kişiler katılabilir; şirketler, dernekler, vakıf ve birlikler ihaleye katılamaz.

 I)İhale Komisyonu ile Okul-Aile Birliği Yönetim Kurulu Üyelerinin ikinci derece yakınları ihaleye giremez. 

 

B)    İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER :

1.İkametgâh belgesi (son 1 ay içeresinde alınmış olmalı)

2.Nüfus cüzdanı örneği ya da arkalı önlü nüfus cüzdanı fotokopisi

3.Sabıka kaydı (en son 6 ay içeresinde alınmış olmalı)

4.Mesleki Yeterlilik Belgesi 'ne sahip olmak. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 2006/18 nolu Genelgesi 16.maddesi hükmü gereği Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20.maddesinin 5.bendine göre yapılacak ihaleye öncelikle Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesine sahip olanlar kabul edilecektir. Ancak katılımcıların hiçbirisinde Ustalık Belgesi Bulunmaması durumunda Kantin İşletmeciliği Kalfalık Belgesi bulunanlar ihaleye kabul edilecektir. Katılımcılardan hiç birinde bu belgeler olmaması durumunda mevcut diğer belgeler eşit kabul edilecektir. Katılımcılarda hiç belge olmaması halinde en yüksek teklifi verene kantin ihale edilecektir. (İhaleye Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesi sahipleri müracaat ettiği takdirde Kalfalık Belgesi ve diğer belge sahiplerinin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.)

5. Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alınacak İhaleden men yasağı olmadığına dair belge.

6.   Şartname Doküman Bedeli olan 500 TL. Banka Dekontu ve İhale şartnamesinin kabul edildiğine dair katılımcının adı soyadı ve imzası 

        7.İlgili Mevzuatlar gereğince Vergi, Sigorta, ve Bağ-kur prim borcu olmadığına dair , İhale tarihinden önce son 3 ay içerisinde alınmış belge.

        8.1500  TL (Binbeşyüz T.L) geçici teminatın( Marmaris ziraat Bankası 0204-54319100-5002    nolu hesap)   yatırıldığına dair dekont.

        9.İhaleye katılacaklar;  Özgeçmişleri  ile teklif mektuplarını 16.10.2023 Pazartesi günü saat : 14.30' a kadar İhale Komisyonuna teslim edeceklerdir.

       

           İş bu ilan 2 ( İKİ) gün süre ile Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve 75.Yıl  Meslekive Teknik Anadolu Lisesi ilan panosunda asılı kalacaktır.

         Ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  http://marmaris.meb.gov.tr web sitesinde    2 ( İKİ )  gün süre ile ilan edilecektir. 11.10.2023

 

Kemeraltı Mah. Atatürk Cad. 58. Sok No 4 Marmaris MUĞLA - 252 412 10 52

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.