MUĞLA MARMARİS İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ŞEHİT MEHMET ÇETİN ORTAOKULU KANTİN İHALE İLANI

ŞEHİT MEHMET ÇETİN ORTAOKULU KANTİN İHALE İLANI

OKUL KANTİNİ İHALE İLANI 

           Milli Eğitim Bakanlığına bağlı MARMARİS Şehit Mehmet Çetin Ortaokulu kantini 09.02.2012 tarih ve 28199 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının 2006/18 sayılı genelgesi çerçevesinde, Kaymakamlık Makamının  31.11.2023  tarih ve 88457802 sayılı onayı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/d ve 51/g maddeleri gereğince yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

 

1- Pazarlığa konu olan kantinin bulunduğu:

 

a) Okul Adı                                                               : Şehit Mehmet Çetin Ortaokulu

b) Bulunduğu İlçesi                                                   : MARMARİS

c) Belirlenen muhammen bedel                                : 200.000 TL. (İkiyüzbin T.L)

d) İhalenin yapılacağı yer                                         : Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü odası.

e) İhalenin yapılacağı tarih ve saat                           : 03/11/2023- 14:00

f) Öğrenci mevcudu                                                  :  600 (tahmini)

g) Demirbaş bedeli                                                    :(Demirbaşlar müstecire okul yönetimi tarafından tutanakla teslim edecektir. Sözleşme bitiminde zarar ve ziyan olursa tazmin ettirilecektir.)

h) Kantin Yeri ve m2'si                                            : Marmaris Şehit Mehmet Çetin Ortaokulu

ı) İhale Şekli                                                              : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/d ve 51/g maddelerine göre pazarlık usulü olup açık teklif usulü yapılacaktır.                                                      

2- İhaleye katılanlar ihale şartnamesini ve Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin ekinde bulunan  ( EK-2) sözleşme Hükümlerinin tüm maddelerini kabullenmiş sayılırlar, ileri de bu düzenlemelerin aksine hiçbir hak talep edemez ve itirazda bulunamazlar.

3- Kiralama Dönemi: Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 1(bir) yıldır. 

4- İhalede, Muhammen Bedel Belirleme Komisyonunca belirlenmiş olan 200.000 TL. den az olmamak üzere verilen teklifler değerlendirmeye alınır. Tekliflerden en uygun olanını belirlemede İHALE KOMİSYONU tüm koşulları dikkate alarak takdir hakkını kullanmaya yetkilidir.

5- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

6- İhaleye katılmak isteyenler ihale ile ilgili şartnameyi Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görebilir ve 500 T.L Doküman bedeli karşılığında temin edebileceklerdir.

7-Bu ihale için muammen bedel belirleme komisyonunca belirlenmiş olan 200.000 (İkiyüzbin T.L ) bedel üzerinden en az  %3 oranında 6000 (Altıbin T.L) geçici teminat alınacaktır.

 

İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

 

1-T.C. Vatandaşı olmak.

2-Taksirli suçlar ile tecil edilmiş suçlar hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin Şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar, ağır hapis ve 6 aydan fazla hapis yatanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihaleye katılamazlar.(Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydının alınması)

3-İhaleye; Şirket, Dernek, Vakıf, Birlik vb. tüzel kişiler, kurumlar ve basit usul vergi mükellefleri katılamazlar. İhalelere sadece gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olmayı kabul eden gerçek kişiler kabul edilecektir.

4-Daha önce herhangi bir okulun kantin işletmeciliği ihalesini kazanıp işletmecilik yaparken kendi kusurundan dolayı idarece sözleşmesi fesih edilenler bu ihaleye katılamaz. Bu durumda olup ihale üzerinde kalan isteklinin durumunun tespitinde teminatları gelir kaydedilerek sözleşmeler fesih edilecektir.

5-İlimiz ve ilçemizde daha önce kantin ihalesine katılıp taahhüdünden vazgeçen, sözleşme imzalamayan istekliler ihaleye katılamaz. Katıldıkları tespit edilenlerin sözleşmeleri fesih edilerek kati teminatları gelir olarak kaydedilir.

6-İhaleye komisyon başkanı ve üyeleri ile Okul Aile Birliğinin Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin üçüncü dereceye kadar yakınları katılamaz.

 

7-Kantin işletmecisi kantini Okul Aile Birliği Yönetmeliği eki (EK?2) sözleşme hükmü 9.maddesi gereğince bizzat işletmek zorunda olduğundan sadece bir okulun kantin ihalesine katılabilirler.

8-Mesleki Yeterlilik Belgesi 'ne sahip olmak. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 2006/18 nolu Genelgesi 16.maddesi hükmü gereği Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20.maddesinin 6.bendine göre yapılacak ihaleye öncelikle Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesine sahip olanlar kabul edilecektir. Ancak katılımcıların hiçbirisinde Ustalık Belgesi Bulunmaması durumunda Kantin İşletmeciliği Kalfalık Belgesi bulunanlar ihaleye kabul edilecektir. Katılımcılardan hiç birinde bu belgeler olmaması durumunda mevcut diğer belgeler eşit kabul edilecektir. Katılımcılarda hiç belge olmaması halinde en yüksek teklifi verene katin ihale edilecektir. Turizm otelcilik ve meslek lisesi yiyecek içecek alanı mezunlarının diplomaları kantin İşletmeciliği ustalık belgesi yerine geçer. (İhaleye Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesi sahipleri müracaat ettiği takdirde Kalfalık Belgesi ve diğer belge sahiplerinin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.)   

9-İhaleden men yasağı almamış olmak.

10-Usulüne uygun olarak hazırlanmış ihale dosyası istenilen belgelerle birlikte ihale tarihi ve saatine kadar (03.11.2023 Cuma   günü saat 14.00'a kadar) teslim etmeleri gerekmektedir. Eksik belge ile yapılan müracaatlar değerlendirme dışında bırakılacaktır. Posta kanalı ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

11-İhale pazarlık usulü yapılacaktır. Pazarlığa muhammen bedelin üzerinden başlanacaktır.

 

İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK EVRAKLAR

 

1.İkametgâh belgesi (son 1 ay içeresinde alınmış olmalı)

2.Nüfus cüzdanı örneği ya da arkalı önlü nüfus cüzdanı fotokopisi

3.Sabıka kaydı (en son 6 ay içeresinde alınmış olmalı)

4.Mesleki Yeterlilik Belgesi 'ne sahip olmak. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 2006/18 nolu Genelgesi 16.maddesi hükmü gereği Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20.maddesinin 5.bendine göre yapılacak ihaleye öncelikle Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesine sahip olanlar kabul edilecektir. Ancak katılımcıların hiçbirisinde Ustalık Belgesi Bulunmaması durumunda Kantin İşletmeciliği Kalfalık Belgesi bulunanlar ihaleye kabul edilecektir. Katılımcılardan hiç birinde bu belgeler olmaması durumunda mevcut diğer belgeler eşit kabul edilecektir. Katılımcılarda hiç belge olmaması halinde en yüksek teklifi verene katin ihale edilecektir. Turizm otelcilik ve meslek lisesi yiyecek içecek alanı mezunlarının diplomaları ustalık belgesi yerine geçer. (İhaleye Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesi sahipleri müracaat ettiği takdirde Kalfalık Belgesi ve diğer belge sahiplerinin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.)

5. Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alınacak İhaleden men yasağı olmadığına dair belge.

6.   Şartname Doküman Bedeli olan 500 TL. Banka Dekontu , İhale şartnamesinin kabul edildiğine dair katılımcının adı soyadı ve imzası 

7.  Muhammen Bedel Tespit Komisyonunca belirlenen 6000 (Altıbin)TL'nin geçici teminat olarak Halk Bankası Marmaris Şubesindeki TR880001200122300016100026 nolu Okul-Aile Birliği hesabına yatırıldığına dair dekont (aslı).

8.   Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

9. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş Sosyal Güvenlik prim borcu ve BAĞ-KUR borcu olmadığına dair ilgili daireden ihale tarihinden önceki son üç ay içinde alınan yazı.

10. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş Vergi borcu olmadığına dair ilgili dairesinden ihale tarihinden önceki son üç ay içinde alınan yazı.

   

İş bu ilan 03.11.2023 tarihi saat 14.00'ye  kadar  Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şehit Mehmet Çetin Ortaokulu ilan panosunda asılı kalacaktır.

 

         Ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  http://marmaris.meb.gov.tr web sitesinde  03.10.2023 tarihi saat 14.00'a  kadar ilan edilecektir. 31.10.2023

 

 

Kemeraltı Mah. Atatürk Cad. 58. Sok No 4 Marmaris MUĞLA - 252 412 10 52

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.